Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ceranów

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Remont drogi gminnej Rytele-Olechny - Wólka Nadbużna Nr629/1,299,346,14 na długości 3 400 m od km 0+000 do km 3+400 wraz z mostem Rytele -Olechny - Wólka Nadbużna Nr 629/1, 299, 346,14 w km 1+825

Ceranów: Remont drogi gminnej Rytele-Olechny - Wólka Nadbużna Nr629/1,299,346,14 na długości 3 400 m od km 0+000 do km 3+400 wraz z mostem Rytele -Olechny - Wólka Nadbużna Nr 629/1, 299, 346,14 w km 1+825
Numer ogłoszenia: 227324 - 2012; data zamieszczenia: 29.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ceranów , Ceranów 140, 08-322 Ceranów, woj. mazowieckie, tel. 025 7870779, faks 025 7870779.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej Rytele-Olechny - Wólka Nadbużna Nr629/1,299,346,14 na długości 3 400 m od km 0+000 do km 3+400 wraz z mostem Rytele -Olechny - Wólka Nadbużna Nr 629/1, 299, 346,14 w km 1+825.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Remontu drogi gminnej Rytele-Olechny - Wólka Nadbużna Nr 629/1,299,346,14 na długości 3 400 m od km 0+000 do km 3+400 wraz z mostem Rytele -Olechny - Wólka Nadbużna Nr 629/1, 299, 346,14 w km 1+825 Zakres rzeczowy obejmuje: DROGA Mechaniczne profilowanie nawierzchni gruntowej drogi przy użyciu równiarki samobieżnej z zaznaczeniem rowków głębokości 30 cm 3400,00 x 6,00 - 20400,00 m2. Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km tab. robót ziemnych /wykonanie nasypów 620,00x5,00x0,3 - 930 m3 Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub. po zagęszczeniu 10 cm wg zał.3400,00x4,50 - 15300,00 m2 MOST Rozebranie jezdni mostu drewnianego 14,00x5,00x0,12 - 8400m3 Rozebranie poręczy mostu drewnianego 14,00x5,00x15x2 - 0,580 m3 Umocnienie skarp wlotu i wylotu obiektu mostowego betonem B-20/5,50x3,0x2x0,15 - 10350 m3 Deskowanie tradycyjne - płyty ustrojów niosących niosących bez wsporników 14,00x5,00+/14,0x2+5,0x2/0,15 - 75700 m2 Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 10-14 mm płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporników -0,650 t Montaż zbrojenia prętami o śr. 10-14mm płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporników -0,650 t Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie- płyty, ławy i ciosy podłożyskowe 14,0x5,0x0,15 - 10500 m 3 , Montaż poręczy mostowych- odcinki proste - 0,4 t. Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. Łyżki0,15 m3 w gr. kat I-IIz transportem urobku samochodami samwyładowczymi na odległość do 1 km 50,0x6,0x0,5x2 - 300m 3.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w kwocie 5.000,00 zł na rachunek bankowy Powiatowy Bank Spółdzielczy Oddział Ceranów Nr 90922100000018487220000030
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru na zał. do SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje wiedza i doświadczeniem potrzebnym do wykonanie zamówienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
1. III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
1. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
2. wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
4. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
3. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ceranow.asi.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ceranów ,Ceranów 140, 08-322 Ceranów pokój nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ceranów ,Ceranów 140, 08-322 Ceranów pokój nr 8.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".