Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ceranów

Kolorowy pasek

Oświadczenie Majątkow -Przewodniczący Rady


OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Ceranów ,dnia 30.04.2004 roku
(miejscowość)
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z
prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym
przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić
przynależność poszczególnych składników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i
za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również
wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w
części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany Stanisław Wojciech Pacholec Pacholec
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe )

urodzony 8 maja 1972 roku w Sterdyni
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) Przewodniczący Rady Gminy w Ceranowie

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h
tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:I.
Zasoby pieniężne: nie dotyczy
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe
na kwotę:
II.
1. Dom o powierzchni: 96 m2, o wartości: 60.000 zł.
tytuł prawny: własonośc
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości:nie dotyczy
tytuł prawny: .............................................

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: mieszane , powierzchnia:11,7 ha
o wartości 30.000 zł.
rodzaj zabudowy: dom murowany , stodoła i obora drewniane
tytuł prawny : własność
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i
dochód w wysokości: 18.000 zł.

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: 5.02 ha
o wartości: 15.000 zł.
tytuł prawny: dzierżawa

III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych
osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą
takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w
spółce: ..................................................
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w
wysokości: ...............................................

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy
podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w
wysokości: ...............................................


IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych
osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą
takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ..
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w
wysokości: ................................................

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać
liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w
wysokości: ................................................

V.
Nabyłam (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia
przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -
należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną
i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście ...............................................
- wspólnie z innymi osobami ...............................
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód
i dochód w wysokości: .....................................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem
przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy
podać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście ...............................................
- wspólnie z innymi osobami ...............................
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód
w wysokości: ..............................................

VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ........................
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ................

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .............
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód
w wysokości: ..................................................
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej
działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych
z każdego tytułu:
dieta za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 7.440 zł.
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w
przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i
rok produkcji): nie dotyczy

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym
zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały
udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości): nie dotyczy
...............................................................
Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.
233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Załączniki

oświadczenie Pacholec (38.5kB) Zapisz dokument  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Urząd Gminy
Data wprowadzenia:2005-02-25 10:32:23
Opublikował:Urząd Gminy
Data publikacji:2005-02-25 10:32:23
Ostatnia zmiana:2005-02-25 10:32:23
Ilość wyświetleń:363

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij