Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ceranów

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Remont nawierzchni żwirowej na drodze gminnej Ceranów -Radość

Rzeczpospolita Polska

Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa

Faks: (022) 45 87 700

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Roboty budowlane X

  Dostawy 

  Usługi 

  Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych

  Data otrzymania ogłoszenia__________________________

  Numer identyfikacyjny_________________________________

   

  SEKCJA I: Zamawiający

  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

  Nazwa

  WÓJT GMINY

  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

  JADWIGA TERESA ŻOCHOWSKA

  Adres

  CERANÓW

  Kod pocztowy

  08 – 322

  Miejscowość

  CERANÓW 140

  Województwo

  MAZOWIECKIE

  Telefon

  (025) 787 07 79

  Faks

  ( 025 )787 07 79

  Poczta elektroniczna (e-mail)

  Ugc @ epf .pl

  Adres internetowy (URL)

  www ceranow asi.pl

  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Opis

  II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

  Remont nawierzchni żwirowej na drodze gminnej Ceranów – Radość o długości 1900 m.

  II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni żwirowej na drodze gminnej na odcinku

  Ceranów – Radość o długości odcinka 1900 m i szerokości 4,5 m , która polega na wykonaniu :

  • robót przygotowawczych
  • robót ziemnych
  • nawierzchni jezdni z masy bitumicznej
  • przepustu
  • zjazdów na drogi boczne
  • oznakowania

  II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

  II.1.5) Nomenklatura

   

  II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

     

  Główny przedmiot

  45.23.31.40- 2

   

  Dodatkowe przedmioty

   

   

   

   

  . . . - . . . - . . . - . . . -

   

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  NIE

  X TAK X TAK 

  II.2) Wielkość lub zakres zamówieni

  II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia

  (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  Okres w miesiącach 

  lub:

  Tak jak w pkt.II.1.3 i/ lub w dniach  (licząc od daty udzielenia zamówienia)15.11.2005 r. (dd/mm/rrrr)

   

  III.1) Wymagane wadium

  III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

  Określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  8.000 PLN

   

  SEKCJA IV: TRYBY

  IV.1) tryb udzielenia zamówienia

  Przetarg nieograniczony

  Przetarg ograniczony 

  Negocjacje z ogłoszeniem 

  X

   

  IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia

  Numer ogłoszenia w spisie BZP

  Nr  poz.   z  / /  

  (dd/mm/rrrr)

  IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

  IV.2) Kryteria oceny ofert

  A)

  lub

  X Najniższa cena

  B) 

  Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
 • _________________________________________________________ - ____ %
 • _________________________________________________________ - ____ %
 • _________________________________________________________ - ____ %
 • _________________________________________________________ - ____ %
 • _________________________________________________________ - ____ %
 • _________________________________________________________ - ____ %
 •  

  IV.3) Informacje administracyjne

  Dostępne do 10.10.2005 r. (dd/mm/rrrr)

  IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  10.10.2005 r.

  Godzina

  11,00

  IV.3.3) Termin związania ofertą

  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

  Data

  // (dd/mm/rrrr) miesięcy i/ lub 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert10.10.2005 r. (dd/mm/rrrr) Godzina 11,15 (gg:mm)Urząd Gminy w Ceranowie , Ceranów 140 /sala konferencyjna/

   

  SEKCJA V: INNE INFORMACJE

  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?

  V.2) Data wysłania ogłoszenia

  x TAK 

   

  05.08.2005 r. (dd/mm/rrrr)

   

   

  1.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

  ZAŁĄCZNIK A

  Nazwa

   

  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

  Adres

   

  Kod pocztowy

  Miejscowość

   

  Województwo

  Telefon

   

  Faks

  Poczta elektroniczna (e-mail)

   

  Adres internetowy (URL)

  1.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

  Nazwa

   

  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

   

   

  Adres

   

  Kod pocztowy

  Miejscowość

   

  Województwo

  Telefon

   

  Faks

  Poczta elektroniczna (e-mail)

   

  Adres internetowy (URL)

  1.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  Nazwa

   

  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

   

   

  Adres

   

  Kod pocztowy

  Miejscowość

   

  Województwo

  Telefon

   

  Faks

  Poczta elektroniczna (e-mail)

   

  Adres internetowy (URL)

  NIE

  Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia

  Miejsce

   

   

  lub (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

  Do

  (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)

  Cena 20 PLN

  IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

  (jeśli dotyczy)

  Liczba  lub: Minimum  / Maksimum 

  (o ile dotyczy) Data rozpoczęcia  / /  i/ lub zakończenia

  NIE

  Ceranów - Radość

  Taki jak w pkt. I.1 Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

  Taki jak w pkt. I.1 Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  Taki jak w pkt. I.1 Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".