Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ceranów

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM.

 

Ceranów, 2009-08-25

Nr 341/1/2009OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Przedmiot zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Rytele Wszołki.

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Wójt Gminy Ceranów

08-322 Ceranów

Strona www.Ceranow.asi.pl

godziny urzędowania 8,00 - 16,00

2) Określenie trybu zamówienia - przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy Ceranów pokój Nr 8 i strona internetowa.

4)Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- długość 416 m i szerokość 3,0 m

  • rodzaj podbudowy -doziarnienie istniejącej nawierzchni żwirem warstwą grubości

  • 8 cm 416,00m x 3,30 m

- nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznej żwirowo - grysowej warstwa wiążąca asfaltowa - grubości po zagęszczeniu 3 cm 416,00 x 3,00.

- nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo - grysowej warstwa ścieralna grubości 3 cm 416,00 x 3,00

- mechaniczne profilowanie poboczy o grubości 6 cm z uzupełnieniem pospółką 416,00 x 0,5 x 2

-oznakowanie pionowe – 4 szt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: Do 30 października 2009 roku.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zgodnie ze specyfikacją.

8) Informacja na temat wadium:

Wymagane wadium 1.500,00 zł.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

cena - 100 %

10) Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie Zamawiającego

Wójt Gminy Ceranów

08-322 Ceranów

Pokój nr 8

do dnia 2009. 09. 17 o godz. 11,00

11) Termin związania ofertą

okres 30 dni

Wójt Gminy Ceranów

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".