Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ceranów

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Dostawa nowego lekkiego samochodu do ratownictwa drogowego dla OSP w Olszewie

 

Dostawa nowego lekkiego samochodu do ratownictwa drogowego dla OSP w Olszewie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ceranów, Ceranów 140, 08-322 Ceranów, woj. mazowieckie, tel. 025 7870779, faks 025 7870779.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ceranow.asi.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nowego lekkiego samochodu do ratownictwa drogowego dla OSP w Olszewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Specyfikacja techniczna dla nowego lekkiego samochodu ratownictwa drogowego dla OSP w Olszewie gmina Ceranów. 1.Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji (świadectwo należy dołączyć do oferty). Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej (świadectwo należy dołączyć do oferty). 2.Podwozie z kabiną podwójną 4-drzwiową, na ramie posiadającej oryginalną homologację producenta podwozia. Przeszklenie w części osobowej. Przystosowany do przewozu 6 osób, siedzenia z zagłówkami z możliwością regulacji kąta oparcia, ustawione przodem do kierunku jazdy przystosowane do szybkiego montażu i demontażu . Podłoga kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. Oświetlenie wewnętrzne włączane niezależnie dla tylnej i przedniej części kabiny po otwarciu drzwi, z możliwością włączania przy zamkniętych drzwiach. Uchwyty do trzymania dla wszystkich członków załogi z wyłączeniem kierowcy. 3.Nadwozie typu furgon, drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierające się o kąt 270 º, drzwi przedziału załogi umieszczone po prawej stronie pojazdu przesuwne, przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką, podłoga przedziału ładunkowego pokryta antypoślizgową blachą aluminiową, półki aluminiowe zapewniające miejsce na wyposażenie samochodu w sprzęt specjalistyczny pożarniczego zgodnie z wymaganiami oraz : - agregatu prądotwórczego - piły do drewna - pompy pływającej lub motopompy 4.Wyposażenie: sygnały świetlne i dźwiękowe (belka świetlna na dachu pojazdu z min. 2 lampami błyskowymi koloru niebieskiego i napisem (STRAŻ), lampa błyskowa z tyłu pojazdu, lampy pulsacyjne z przodu pojazdu), oświetlenie przedziału sprzętowego włączane z kabiny kierowcy, układ kontroli trakcji (ESP lub odpowiednik), układ przeciwpoślizgowy (ABS lub odpowiednik), poduszka powietrzna dla kierowcy, maszt oświetleniowy o łącznej mocy lamp 1000W zamocowany na stałe na pojeździe po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora nie mniej niż 1,5m. Stopień ochrony reflektorów masztu minimum IP 55 (wg PN-92/E-08106). 5.Radiotelefon samochodowy umieszczony w kabinie kierowcy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 - 25 W, odstep międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 128 kanałów, Wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków.  Obrotowy potencjometr siły głosu. 6.Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym. Jego konstrukcja wytrzyma obciążenie masą dwóch strażaków i przewożonego  sprzętu, drabin, węży ssawnych itp. Na dachu jest zapewnione miejsce na drabinę nasadkową trzyelementową  i dwa węże ssawne. 7.Dopuszczalna masa całkowita 3500 kg. 8.Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu - minimum 3%. 9.Wymiary gabarytowe - długość max 7000 mm, wysokość max 3000 mm, szerokość max 2500 mm. 10.Silnik - wysokoprężny spełniający normy Euro-4 o mocy min. 95 KM. 11.Skrzynia biegów - zsynchronizowana. 12.Napęd - min. 4x2, blokada mechanizmu różnicowego lub układ antypoślizgowy (ASR lub odpowiednik), ogumienie na obręczach min.16. 13.Układ kierowniczy ze wspomaganiem. 14.Gwarancja min. 24 miesiące. 15.Pozostałe wymagania: odległość do najbliższego punktu serwisowego dla podwozia pojazdu: max 70 km 16.Pojazd zgodny z wymogami dla samochodów ratowniczo - gaśniczych i ratownictwa technicznego przeznaczonych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Edycja druga - marzec 2006, z wyłączeniem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia. 17.Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mieni, a także zasad wydawania dopuszczania tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002), z wyłączeniem elementów wyposażenia nie wchodzącego w skład zamówienia..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY.III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, spełniają następujące warunki: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia; 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 5.1.Opis warunków udziału w postępowaniu: 5.1.1.Na potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Wykonawca przedkłada: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5.2.1.Na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym Wykonawca przedkłada: wykazać wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przed dniem wszczęcia postępowania, minimum 1 dostawy lekkiego samochodu ratownictwa drogowego. 5.1.2.Na potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu Wykonawca składa oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 5.1.3.Ponadto na potwierdzenie spełnienia wszystkich wymaganych warunków, Wykonawca składa oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt 1- 3 ustawy Pzp.(Uwaga: w pkt. 2 należy dokonać odpowiedniego zaznaczenia. W przypadku nie dysponowania potencjałem technicznym lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego lub osób zdolnych do wykonania zamówienia). 5.2.Ocena spełniania warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą: , na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę w ofercie, których załączenie jest wymagane przez Zamawiającego zgodnie z pkt 6 SIWZ.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, musi wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty, oświadczenia, zaświadczenia i informacje: 1.1.1.Wypełniony formularz Zamawiającego Oferta Przetargowa - zał. 1 SIWZ, 1.1.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.1.3. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy Pzp- zał. nr 2 SIWZ. .(Uwaga: w pkt. 2 należy dokonać odpowiedniego zaznaczenia. W przypadku nie dysponowania potencjałem technicznym lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego lub osób zdolnych do wykonania zamówienia). 1.1.4.Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp- zał. nr 3 SIWZ. 1.1.5. wykaz wykonanych dostaw - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych dostaw (referencje). Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi wykaz zawierający minimum 1 dostawę lekkiego samochodu ratownictwa drogowego wraz z referencjami o należytym wykonaniu dostawy - zał. nr 4 do SIWZ. 1.1.6.Wykaz podwykonawców - zał. nr 5 do SIWZ. 1.1.7. specyfikacja techniczna dostawy pojazdu z wyszczególnieniem wszystkich warunków minimalnych podanych przez Zamawiającego potwierdzająca spełnienie tych warunków wraz z podaniem marki pojazdu, typu oraz producenta. 1.1.8.świadectwo homologacji producenta podwozia pojazdu. 1.1.9.świadectwo dopuszczenia pojazdu do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. 1.1.10.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień lub pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 6.2. Oferta przedstawiona przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie - (art. 23 ustawy Pzp), będzie musiała spełnić następujące wymagania: 6.2.1. Jeden z partnerów konsorcjum zostanie ustanowiony jako lider - pełnomocnik, upoważniony do reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu i zawarciu umowy, 6.2.2. Dokumenty i informacje wymienione w punkcie 6.1.2; 6.1.3.; 6.1.4 składa każdy partner konsorcjum, natomiast pozostałe dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia muszą być złożone jako wspólne, a dotyczą punktów: 6.1.1; 6.1.5; 6.1.6; 6.1.7; 6.1.8.; 6.1.9. i 6.1.10. 6.2.3. Oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów. 6.2.4. Przed podpisaniem umowy Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców. 6.2.5. Wszyscy partnerzy będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami. 6.2.6. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum. 6.3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 6.3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1.2 - składa odpowiedni dokument wystawiony zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.3.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt 6.3.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w ustawie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ceranow.asi.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ceranów Ceranów 140 08-322 Ceranów Pokój Nr 8.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Ceranów Ceranów 140 08-322 Ceranów Pokój Nr 8.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".